گروه‌های آموزشی

دوره‌های مهارت آموزی استاندارد و دوره‌های تکمیلی پیرامون انواع تجهیزات الکترونیکی، سیستم های برودتی و حرارتی، لوازم خانگی، کشاورزی، سنگ های تزیینی بخشی از سامانۀ رهجو را به خود اختصاص داده است.

برودتی و حرارتی

برودتی و حرارتی

لوازم خانگی

لوازم خانگی

سنگ های تزئینی

سنگ های تزئینی

الکترونیک

الکترونیک

کشاورزی

کشاورزی